O nas


Artgeist sp. z o. o.
ul. gen. Władysława
Sikorskiego 26
53-659 Wrocław
Polska

Tel: (+48) 71 715 27 33
fax +48 (71) 337 40 48
e-mail: [email protected]

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS 0000350602 REGON 100848543 VAT UE PL 7262622485
Kapitał zakładowy: 6 120 000 PLN
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

Dane bankowe:

ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 02 1050 1575 1000 0024 5055 2225

Polubowne rozwiązywanie sporów - ODR
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres mailowy sprzedawcy: [email protected].